Noderīgi

  • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem ir reģistrēta Latvijas Republikas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Informācija par reģistrāciju pieejama www.fktk.lv
  • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri ir viena dalībnieka komercsabiedrība, kurai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri. 
  • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri nepastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību viena vai vairāku apdrošinātāju interesēs.  
  • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri, sniedzot ieteikumus attiecībā uz klientam izdevīgāko apdrošināšanas piedāvājumu un/vai sagatavojot apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojas uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi.
  • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs.
  • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri elektroniskā formā sagatavotie priekšapmaksas rēķini ir derīgi un spēkā esoši arī gadījumā, ja tie nesatur rekvizītu "paraksts", bet tajos ir ietverta atzīme "Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta".

Terminu skaidrojums

Pašrisks

Zaudējuma daļa izteikta naudas vienībās vai procentos no zaudējuma summas, ko pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinājuma ņēmējs uzņemas segt pats. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā.

Virsapdrošināšana

Gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu pārsniedz tā atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Ja apdrošinājuma summa attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

Zemapdrošināšana

Gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu ir mazāka par apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību.

Komisiju apmērs

Finanšu pārskats

Procedūra, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības